Den nye åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven vil tre i kraft 1. juli i år. Hensikten med den er å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer at virksomheter skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger samt gi informasjon til alle som skriftlig etterspør dette.

Dette omfatter både generell informasjon og informasjon særskilt knyttet til en vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr. I loven oppgis det også tilfeller der krav om informasjon kan avslås. Dette er for eksempel dersom kravet åpenbart er urimelig, eller den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold.

Hvem gjelder loven for?

Loven gjelder for større virksomheter i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge. 

Lovens virkeområde er definert slik:

a.   Virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen
overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

    • 70 millioner kroner
    • balansesum: 35 millioner kroner
    • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

b.   Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

c.    Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter etter bokstav b og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

d.    Med leverandørkjede menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.

e.    Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.

Arbeid med lønnskjoring

Hva betyr loven for deg?

De fleste bedriftene i Norge kommer ikke inn under definisjonen av store foretak, men mange blir likevel berørt som en del av leverandørkjedene til de store eller som forretningspartner til disse.

Som regnskapsfører er vi din nærmeste rådgiver.

Vi kjenner din virksomhet godt, og kan derfor hjelpe deg å finne ut av om du blir berørt av loven. Vi bistår deg selvsagt også dersom din virksomhet blir berørt.

Det lønner seg å komme i gang med dette arbeidet nå, og vi kan bidra med vår kunnskap slik at du kan føle deg trygg på veien videre.

Snakk med oss, så hjelper vi deg!

Snakk med oss