Godt styrearbeid for små og mellomstore bedrifter

Visste du at styret gjennom aksjeloven er definert som selskapets øverste ledelse? Er du klar over at styret har flere ansvarsområder, som:

 • En forsvarlig organisert virksomhet
 • Fastsetting av planer, budsjetter og en helhetlig strategi
 • Påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
 • Tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet forøvrig

Styret i mange små og mellomstore bedrifter blir i dag brukt til å signere protokoller som regnskapsfører utarbeider i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. 

Dette kan være en stor utfordring når man ser på kravene som stilles til styret i aksjeloven, og mange virksomheter har et stort og uutnyttet potensial i å bruke styret aktivt som det øverste lederorgan.

Et verdiskapende styre

I tider med stadig økende endringstakt, og hvor krav til innovasjon og utvikling blir større på alle områder, bør virksomhetene bruke styret som en aktiv og verdiskapende ressurs for tiden framover. Med andre ord er det viktigere for bedriftens utvikling å fokusere mer på strategi og innovasjon fremfor å kontrollere forhold bakover i tid.

Den ønskede situasjonen er derfor at virksomheten har et aktivt og verdiskapende styre. Dette innebærer at styret har et stort fokus på strategi og utvikling, samt at det innehar en kompetanse som vil være en ressurs for den daglige ledelsen. I tillegg bør styret bruke de strategier og mål de har fastlagt som grunnlag for helhetlig kontroll av virksomheten, i tillegg til risikostyring.

Styrets sammensetning

Styret i små og mellomstore bedrifter er ofte identisk med eier og/eller daglig leder.

Hvis man ser på aksjelovens krav om å skille mellom styret som virksomhetens øverste ledelse og daglig leder, er dette et stort problem. En daglig leder skal “følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.” (Aksjeloven 6-14). Dette kan føre til at potensialet for rolleblanding og uklare ansvarsforhold øker, og man mister dermed den verdifulle dialogen disse rollene normalt har, og ikke minst det langsiktige, strategiske fokuset.

Et aktivt styre med en solid styreleder i ryggen er i mange tilfeller en uvurderlig støtte til daglig leder i virksomheten, som ofte sitter i en ensom posisjon med mye ansvar. Når man i tillegg vet at det er en direkte sammenheng mellom et aktivt styre, virksomhetens resultater, omdømme og utvikling, bør det være eiernes største interesse at man får dette på plass. 

Som leder i en liten virksomhet er det nødvendig å ha fokus på helhetlig forvaltning av virksomheten. 

Dette krever kompetanse innenfor områder som:

 • Regnskap og økonomi
 • Lønn og HR
 • Organisering
 • Markedsføring
 • Kundepleie
 • Ledelse og daglig drift

(Klikk på bildet for større visning)

© Frode Solberg

Muligheten til å tilegne seg kunnskap og kompetanse innenfor alle disse områdene er ofte utfordrende og tidkrevende. Mye av tiden til ledere i små selskaper går derfor med til daglig drift og produksjon, og andre områder blir i større grad neglisjert.

Små og mellomstore bedrifter må dermed i større grad tenke litt annerledes for å skaffe den nødvendige kompetansen. Å innhente nødvendig kompetanse i et aktivt styre gjør at man sikrer den nødvendige kompetansen, og dermed også tryggheten, til enhver tid.

Økonomisjef til leie

Styreinstruks og årsplan

Styreinstruksen er et viktig hjelpemiddel i å følge opp styrets hovedoppgaver, som innebærer forvaltningen av selskapet, styrets tilsynsansvar og oppfølging av daglig ledelse. 

Viktige momenter som må med i styreinstruksen er: 

 • Formålet med styrets arbeid
 • Arbeidsoppgaver
 • Forholdet til daglig leder

Styrets årsplan er også et veldig viktig hjelpemiddel for å lede bedriften på en god og konstruktiv måte. Årsplanen sørger for at bedriften blir fulgt opp av styret gjennom året, slik at man jobber seg gjennom vesentlige tema som strategi, risikovurdering, HMS, HR og kunde/marked. En godt gjennomarbeidet årsplan sikrer samtidig at styret ikke bruker for mye tid på ting som gir liten verdi, men i stedet legger tid og energi på områder som bidrar til utvikling og økt verdiskapning. 

Ønsker du og din bedrift hjelp og råd til å organisere styrearbeidet? Har du behov for en ekstern ressurs som kan bidra til din verdiskapning?

Vi i Trio Regnskap hjelper deg mer enn gjerne – ta kontakt med oss for en hyggelig prat.